Bezpłatne szkolenia? Tak, z Twoje Gastro to realne! Wyślij maila z hasłem DOFINANSOWANIE [Kontakt]

Regulamin szkoleń

 1. Organizatorem zajęć/warsztatów jest Twoje Gastro prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Twoje Gastro Karolina Kolańska z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Srebrnogórska 21/15, Wrocław, NIP: 8992919956, zwaną dalej: „Organizatorem”.
 2. Wszystkie szkolenia to autorskie programy opracowane przez Twoje Gastro, treść oraz wszelkie udostępniane materiały są własnością Twoje Gastro i chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zaś Organizator dysponuje wszelkimi prawami autorskimi niezbędnymi do przeprowadzenia szkolenia.
 3. Uczestnik szkolenia po jego ukończeniu otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy.
 4. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest uiszczenie części wynagrodzenia w wysokości 200 złotych, które będzie traktowane jako zadatek. Rezygnacja ze szkolenia na 7 (siedem) dni przed planowanym szkoleniem powoduje zatrzymanie zadatku przez Organizatora.
 5. Pozostałą część wynagrodzenia za szkolenie uczestnik jest obowiązany uregulować najpóźniej w dniu szkolenia.
 6. Organizator na całą kwotę wynagrodzenia wystawi uczestnikom fakturę.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w każdym czasie z przyczyn od niego niezależnych. Kwoty wpłacone uczestników zostaną zwrócone przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia odwołania szkolenia.
 8. Uczestnik szkolenia po jego ukończeniu otrzymuje drogą mailową materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, które są własnością Twoje Gastro. Uczestnik szkolenia nie ma prawa do jakiegokolwiek rozpowszechniania wiedzy zdobytej podczas szkolenia oraz otrzymanych materiałów w formie odpłatnej lub nieodpłatnej, a także nie przysługuje mu prawo powielania i wykorzystywania otrzymanych materiałów w celu dalszych szkoleń osób trzecich.
 9. Logo i grafika wykorzystywane w materiałach szkoleniowych Twoje Gastro są również objęte prawami autorskimi i nie można ich wykorzystywać do tworzenia innych materiałów szkoleniowych bez zgody Twoje Gastro.
 10. Za każde naruszenie praw autorskich przez uczestnika, w tym w szczególności bezprawne kopiowanie, sprzedawanie, udostępnianie etc. uczestnik zapłaci na rzecz Organizatora karę umowną w wysokości 5.000,00 złotych. Kara umowna będzie płatna w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez uczestnika. Niezależnie od zapłaty kar umownych Organizator ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.
 11. Wszystkie ceny na stronie są podane w złotówkach.

Zaufali nam

Dni i godziny pracy
Poniedziałek - Sobota
9:00 - 18:00
Centra szkoleniowe
Centrum Szkoleniowe Wspólna
ul. Wspólna 56, Warszawa

Hotel Traffic,
ul. Świdnicka 28​, Wrocław
Rejestr Instytucji Szkoleniowych: 2.02/00203/2022
ISO 9001:2015