Bezpłatne szkolenia? Tak, z Twoje Gastro to realne! Wyślij maila z hasłem DOFINANSOWANIE [Kontakt]

Regulamin promocji

REGULAMIN PROMOCJI -250 zł brutto – „Szkolenia Gastronomiczne – Twoje Gastro”

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki oraz zasady, na jakich odbywa się̨ promocja – Kupuj produkty z rabatem -250 zł brutto za każdy zakupiony produkt/ szkolenie (zwana dalej: „Promocją”) prowadzona przez Karolina Kolańska Twoje Gastro z siedzibą we Wrocławiu, NIP: 899 291 99 56.

& 1 Organizator Promocji

1. Promocja jest organizowana przez firmę Twoje Gastro, z siedzibą we Wrocławiu, 
ul. Srebrnogórska 21/15, 50-536 Wrocław, NIP: 899 291 99 56

& 2 Okres Trwania Promocji

1. Promocja obowiązuje od 22.11.2023 do 26.11.2023. Ewentualna informacja o zmianie okresu Promocji zostanie zamieszczona na stronie www.twojegastro.com

& 3 Uczestnictwo w Promocji

1. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub jednostka organizacyjna. Promocja skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych (klientów indywidualnych), będących konsumentami w rozumieniu prawa polskiego, posiadających pełną zdolność́ do czynności prawnych, spełniających wszystkie warunki uczestnictwa, określone w Regulaminie (dalej jako: „Uczestnicy”).

2. Regulamin obowiązuje Organizatora od chwili jego ogłoszenia, zaś Uczestnika od momentu przystąpienia.

3. Celem Promocji jest promocja produktów z oferty Organizatora, a także zwiększenie sprzedaży tych produktów.

& 4 Warunki Promocji

1. Aby skorzystać z promocji, uczestnik musi dokonać zakupu wybranego szkolenia lub kilku szkoleń gastronomicznych oferowanych przez Twoje Gastro w okresie trwania promocji.

2. Promocja dotyczy wszystkich szkoleń oraz wszystkich terminów szkoleń podanych na stronie internetowej  www.twojegastro.com .

3. Uczestnik może zakupić więcej niż jedno szkolenie.

4. Promocja nie obejmuje rezerwacji miejsca na szkolenie.

5. Promocja dotyczy wyłącznie szkoleń zakupionych bezpośrednio na naszej stronie internetowej.

& 5 Zasady Promocji

1. W ramach promocji uczestnicy otrzymują kod rabatowy na kwotę 250 zł brutto na każde wybrane szkolenie.

2. Zniżka jest naliczana automatycznie po wpisaniu kodu rabatowego przy zakupie wybranego szkolenia lub wybranych szkoleń.

& 6 Ograniczenia

1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami lub rabatami oferowanymi przez Twoje Gastro.

2. Promocja nie dotyczy zakupów dokonanych przed datą rozpoczęcia promocji.

& 7 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z promocją należy składać pisemnie na adres Karolina Kolańska Twoje Gastro z siedzibą we Wrocławiu, ul. Srebrnogórska 21/15, 50-536 w terminie do 14 dni od daty zakończenia promocji.

2. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje zainteresowanego w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji, listem poleconym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. 

3. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

& 9 Postanowienia Końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

3. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.twojegastro.com

4. Regulamin sporządzono 20.11.2023

5. Dane Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, w tym postepowania reklamacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do wzięci udziału w Promocji. Osobom udostepniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz prawo zgłoszenia sprzeciwu. 

Zaufali nam

Dni i godziny pracy
Poniedziałek - Sobota
9:00 - 18:00
Centra szkoleniowe
Centrum Szkoleniowe Wspólna
ul. Wspólna 56, Warszawa

Hotel Traffic,
ul. Świdnicka 28​, Wrocław
Rejestr Instytucji Szkoleniowych: 2.02/00203/2022
ISO 9001:2015